06-24375268       info@personaltrainerforhealth.nl            

Privacy Verklaring Personal Trainer for Health

Personal Trainer for Health gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft, hierna te noemen “Personal
Trainer for Health” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar
bezoekers. Personal Trainer for Health verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met
inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Personal Trainer for Health
u over de manier waarop Personal Trainer for Health uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt
wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door
Personal Trainer for Health worden aangeboden op Personal Trainer for Health.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Personal Trainer for Health bewaard uw gegevens. Personal Trainer for Health gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere reserveringen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
2. Doel
Personal Trainer for Health verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van Personal Trainer for Health, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door
onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder
volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Personal Trainer for
Health.
3. Reservering
Voor uw reservering heeft Personal Trainer for Health uw naam, e-mailadres, adres(sen),
betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw reservering
in orde maken. Personal Trainer for Health verstrekt deze
gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor de reservering, bijvoorbeeld aan de sportschool
4. Uw account
In uw account op Personal Trainer for Health slaat Personal Trainer for Health onder andere de
volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.
5. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Personal Trainer for Health gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en
tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Personal Trainer for Health uw gegevens als vermeld onder 1.1
en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Personal Trainer for Health uw gegevens als vermeld onder 1.1
en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het
opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
6. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Personal Trainer for Health deze gegevens net zoals die van andere klanten van Personal Trainer for
Health.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Personal Trainer for Health geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Personal Trainer for Health voor de in deze Privacy
Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Personal Trainer for
Health een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Personal Trainer for Health op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens
door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Personal Trainer for Health maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Personal Trainer for Health ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@personaltrainerforhealth.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw
account.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Personal Trainer for Health tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first
party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op Personal Trainer for Health werken mogelijk niet
meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Personal Trainer for Health

1. Personal Trainer for Health heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Personal Trainer for Health verwerkt ten behoeve van Personal Trainer for Health. Personal Trainer
for Health accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of
inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Personal Trainer for Health bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na
uw laatste bezoek aan Personal Trainer for Health, tenzij Personal Trainer for Health op grond van
een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Personal Trainer for Health behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal via Personal Trainer for Health bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van Personal Trainer for Health gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Personal Trainer for Health
in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-06-2018.